scoops

โรคและการรักษา

พลานาเรีย (Planaria,Turbellaria)

พลานาเรีย (Planaria,Turbellaria)

พวกนี้จัดอยู่ในประเภทสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ไฟลัมแพลทีเฮลมินธิส หรือพวกหนอนตัวแบนนั่นเอง พวกนี้มักกินพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเช่นกุ้ง โดยการแทรกเข้าไปในลำตัว ลักษณะของมันคล้ายเส้นด้ายสีขาวยาวประมาณ 0.5 -1 เซนติเมตร เลื่อนไหวโดยบิดลำตัวไปมา

อาการ
มักไม่ค่อยมีอันตรายเท่าใดนัก แต่เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงระบบกรองหรือวัสดุกรองเริ่มหมักหมมแล้ว หรือ ระบบไม่เพียงพอต่อการบำบัดของเสียหรืออาหารตกค้าง


สาเหตุ

1.เกิดจากระบบกรองที่หมักหมม ไม่สามารถย่อยสลายอินทีรย์สารได้ทัน
2.การให้อาหารมากเกินไป จนอาหารเหลือตกค้างภายในตู้


การรักษา
1.ล้างวัสดุกรองอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 2-3 ครั้ง และเปลี่ยนถ่ายน้ำเป็นประจำ
2.ให้อาหารปริมาณอย่างเหมาะสมโดยไม่ให้เหลือตกค้างในตู้ปลา
3.ใช้สัตว์น้ำขนาดเล็กที่ชอบกิน พลานาเรียเป็นอาหารลงไปกินพลานาเรียในตู้เช่น ปลาหางนกยูง ปลาสอด หรือ กุ้งฝอย เป็นต้น

อ่าน 8472 ครั้ง